Dołącz do nas!

Jak mogę wstąpić do SK ŁKS?

Wystarczy wypełnić deklarację i opłacić składki.

.

Jakie warunki musi spełnić kandydat na członka SK?

Osoba chcąca wstąpić w szeregi Stowarzyszenia musi:
być sympatykiem Łódzkiego Klubu Sportowego,
zaakceptować statutowe cele Stowarzyszenia,
złożyć deklarację członkowską na piśmie.

.
Jaka jest wysokość skladki?

Dla członków zwyczajnych i wspierających składka wynosi 10 PLN. Dla sympatyków 5 PLN. W przypadku jednorazowego uregulowania składek za rok z góry wysokość opłaty wynosi 120 PLN. Składka jest płatna w systemie kwartalnym przelewem na konto lub bezpośrednio u skarbnika na zebraniach. Składki wpłacamy co kwartał w pierwszym miesiącu danego kwartału. Bardzo proszę przy wpłacaniu składek na konto w tytule wpisywać:

Imię i nazwisko
Dokładny okres za jaki jest wpłacana składka np. 1 kwartał 2011 lub 4 kwartał 2011
Konto: 3 Oddział PKO BP S.A. w Łodzi 48 1020 3378 0000 1402 0163 6422

.

Jakie ma prawa członek SK?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 lat. Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, oraz uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarując na jego rzecz pomoc w wymiarze finansowym i rzeczowym. Członek wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mając jednak prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której status taki zostanie nadany przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w związku ze swoją postawą propagującą idee i cele Stowarzyszenia lub która, wykazała się wyjątkowymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mając jednak prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
Sympatykiem może być osoba fizyczna powyżej 13 roku życia. Członkowie sympatycy mają prawo korzystania z pomocy, dorobku oraz form działalności.

.

Czy można wystąpić z SK?

Tak. Wystarczy złożyć pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w SK.

.

Deklaracja członkowska dostępna w linku poniżej:

Deklaracja członkowska SK ŁKS

©ŁKSFANS.PL